Hình Hoạt Động

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

PDF.InEmail

     HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM

CƠ CHẾ QUẢN LÝ & SỨC MẠNH HỆ THỐNG

ĐHQG-HCM được hình thành với nhiệm vụ xây dựng cơ sở đại học tiên tiến tại Việt Nam, trong đó đặc trưng của cơ chế quản lý là quyền tự chủ và thể hiện trách nhiệm cao của ĐHQG-HCM trước xã hội. Để có thể thực hiện đầy đủ quyền tự chủ và giám sát trách nhiệm xã hội của ĐHQG-HCM, trong Quy chế hoạt động của ĐHQG-HCM, Thủ tướng Chính phủ đã quy định việc thành lập Hôi đồng ĐHQG-HCM. Hội đồng này có tính quyền lực: quyết định các chiến lược, các quyết sách lớn; quyết định về bộ máy làm việc và giám sát hoạt động quản lý nhà nước của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.

Đọc thêm...


 

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018