Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 24/6/2016

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

1. Hội đồng ĐHQG ngày 25/11/2016

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018