Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 28/3/2012

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Biên bản họp

2. Hội đồng ĐHQG ngày 19 & 20/7/2012

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018