Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 17 & 18/3/2011

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

2. Hội đồng ĐHQG ngày 28 & 29/7/2011

- Chương trình họp

- Nghị quyết

3. Hội đồng ĐHQG ngày 25/11/2011

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018