Hình Hoạt Động

PDF.InEmail

Danh sách Hội đồng ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2001-2006

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS Nguyễn Văn Hanh

Ủy viên

3

GS.TSKH Trương Minh Vệ

Ủy viên

4

GS.TS Nguyễn Ngọc Giao

Ủy viên

5

PGS.TS Nguyễn Quang Điển

Ủy viên

6

GS.TS Nguyễn Văn Đến

Ủy viên

7

GS.TS Ngô Văn Lệ

Ủy viên

8

PGS.TS Phan Thị Tươi

Ủy viên

9

GS.TS Lâm Minh Triết

Ủy viên

10

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân

Ủy viên

11

PGS.TS Trần Chí Đáo

Ủy viên

12

GS.TS Trần Hồng Quân

Ủy viên

13

Ông Trương Tấn Sang

Ủy viên

14

Ông Hồ Minh Phương

Ủy viên

15

GS.TSKH Hồ Sỹ Thoảng

Ủy viên

 
CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018