Hình Hoạt Động

PDF.InEmail

  Danh sách Hội đồng ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 1996-2001

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS Trần Chí Đáo

Chủ tịch

Hội đồng

2

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Phó Chủ tịch

3

GS.TSKH Trương Minh Vệ

Ủy viên TT

4

GS.TS Nguyễn Ngọc Giao

Ủy viên TT

5

PGS Đào Công Tiến

Ủy viên TT

6

PGS.TS Nguyễn Văn Hanh

Ủy viên TT

7

Bà Nguyễn Kim Thúy

Ủy viên TT

8

Ông Võ Văn Thưởng

Ủy viên TT

9

TS. Tống Văn Hằng

Ủy viên TT

kiêm Thư ký

10

PGS.TS Bùi Ngọc Thọ

Ủy viên TT

11

GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền

Ủy viên TT

12

ThS. Nguyễn Thị Đầm

Ủy viên TT

13

PGS.TS Nguyễn Quang Điển

Ủy viên TT

14

TS. Dương Tôn Đảm

Ủy viên

15

GS.TS Đào Văn Lượng

Ủy viên

16

PGS.TS Dương Thanh Liêm

Ủy viên

17

GS.TS Nguyễn Văn Đến

Ủy viên

18

TS. Nguyễn Văn Luyện

Ủy viên

19

Ông Hoàng Như Tấn

Ủy viên

20

PGS.TS Lâm Quốc Dũng

Ủy viên

21

PGS.TS Nguyễn Trọng Khâm

Ủy viên

22

PGS.TS Phùng Rân

Ủy viên

23

Ông Nguyễn Minh Triết

Ủy viên

24

Ông Trương Tấn Sang

Ủy viên

25

Ông Ngô Thường San

Ủy viên

26

Ông Nguyễn Hữu Khánh

Ủy viên

27

GS.TSKH Hồ Sỹ Thoảng

Ủy viên

28

Ông Võ Hồng Nhân

Ủy viên

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018