Thành viên Hội đồng

Hình Hoạt Động

PDF.InEmail

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM


- Nhiệm kỳ 1996-2001

- Nhiệm kỳ 2001-2006

- Nhiệm kỳ 2007-2012

- Nhiệm kỳ 2016-2021

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018