Năm 2010

Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 24/11/2010

Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

2. Hội đồng ĐHQG ngày 23/7/2010

Chương trình họp

Nghị quyết

- Hình ảnh

3. Hội đồng ĐHQG ngày 19/3/2010

Chương trình họp

Nghị quyết

- Hình ảnh

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018