Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 06/11/2009

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

2. Hội đồng ĐHQG ngày 19/06/2009

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018