Hình Hoạt Động

1. Hội đồng ĐHQG ngày 10/10/2008

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

2. Hội đồng ĐHQG ngày 20/06/2008

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

3. Hội đồng ĐHQG ngày 22/02/2008

- Chương trình họp

- Nghị quyết

- Hình ảnh

CÁC PHIÊN HỌP NĂM 2018